MiniTiSSUE – Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel10 – Conformiteit en garantie
Artikel11 – Levering en uitvoering
Artikel12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel13 – Betaling
Artikel14 – Klachtenregeling
Artikel15 – Geschillen
Artikel16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consumentgebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon dieniet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst opafstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstandmet betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan deleverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzamegegevensdrager:elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aanhem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadplegingen ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor deconsument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voorherroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kaninvullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke ofrechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomstop afstand: eenovereenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerdsysteem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met hetsluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meertechnieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie opafstand: middeldat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder datconsument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige AlgemeneVoorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
R. van As, MiniTiSSUE Benelux
Langestraat 95
3811 ADAmersfoort

Telefoonnummer: 06-10471555
E-mailadres: info@minitissue.nl
KvK-nummer: 31032236
Btw-identificatienummer:NL 172179890 B 01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking vanhet vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekstvan deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument terbeschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op eeneenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indiendit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstandwordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langselektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van deconsument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen wordentoegezonden.
4. Voorhet geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- ofdienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstigetoepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemenevoorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meestgunstig is.
5. Indienéén of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheelof gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst endeze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling inonderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat destrekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situatiesdie niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te wordenbeoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkhedenover de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden,dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen enaan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangebodenproducten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om eengoede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als deondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouweweergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen ofkennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnengeen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomenmet de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat derechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijnverbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs exclusief belastingen;
o deeventuele kosten van verzending;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o dehoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van hetgebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op eenandere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruiktecommunicatiemiddel;
o ofde overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welkewijze deze voor de consument te raadplegen is;
o demanier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hemin het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indiengewenst herstellen;
o deeventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan wordengesloten;
o degedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop deconsument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o deminimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op hetmoment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan dedaarbij gestelde voorwaarden.
2. Indiende consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt deondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaardingvan het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door deondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indiende overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passendetechnische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronischeoverdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien deconsument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passendeveiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Deondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of deconsument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al diefeiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van deovereenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goedegronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigdgemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoeringbijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Deondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgendeinformatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op eentoegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,meesturen:
a.het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument metklachten terecht kan;
b.de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van hetherroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake hetuitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c.de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d.de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij deondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoeringvan de overeenkomst;
e.de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duurheeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Ingeval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts vantoepassing op de eerste levering.
7. Iedereovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoendebeschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomstzonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijngaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een voorafdoor de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaaktevertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en deverpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voorzover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst tebehouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij hetproduct met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – inde originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de doorde ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneerde consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplichtdit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Hetkenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat deconsument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijnherroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. Deconsument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indiende klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeftgemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het productniet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indiende consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste dekosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indiende consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedigmogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbijis wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door dewebwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor productenzoals omschreven in lid 2 en 3. Deuitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,heeft vermeld.
2. Uitsluitingvan het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a.die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties vande consument;
b.die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c.die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d.die snel kunnen bederven of verouderen;
e.waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop deondernemer geen invloed heeft;
f.voor losse kranten en tijdschriften;
g.voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument deverzegeling heeft verbroken.
h.voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluitingvan het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a.betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding teverrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b.waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnenvoordat de bedenktijd is verstreken;
c.betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangebodenproducten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolgvan veranderingen in btw-tarieven.
2. Inafwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan deprijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar deondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Dezegebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzenrichtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingenbinnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleentoegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingenvanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaanindien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a.deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b.de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang vande dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. Dein het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
6. Alleprijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen vandruk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – enzetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijste